Algemene Voorwaarden

Wij vinden een goede relatie met onze klanten zeer belangrijk. Daarom zijn we graag duidelijk over de wederzijdse rechten en verplichtingen. Deze wederzijdse rechten en verplichtingen zijn vastgelegd in onderstaande algemene voorwaarden. Als je bij ons bestelt ga je akkoord met deze voorwaarden.

 

1. DEFINITIES

1.1 V.O.F. IT'S A GREAT DAY, hierna te noemen IT'S A GREAT DAY, gevestigd:

Czaar Peterstraat 59
1506 SM Zaandam
info@itsagreatday.nl
KVK 68416954
BTW 857431262B01
06-52428749
 

IT'S A GREAT DAY biedt drukwerk, dat voornamelijk gemaakt wordt voor bruiloften en andere feestelijke aangelegenheden. Via de webapplicatie kan het drukwerk door de klant gepersonaliseerd en besteld worden. Namens IT'S A GREAT DAY wordt het drukwerk geproduceerd op een digitale drukpers in samenwerking met zorgvuldig gekozen leveranciers.

 

1.2 Klant: natuurlijk persoon in de vorm van opdrachtgever.

1.3 Overeenkomst: Elke afspraak tussen IT'S A GREAT DAY en Klant tot het verrichten van werkzaamheden door IT'S A GREAT DAY ten behoeve van Klant.


2. ALGEMEEN

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassingen op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten tussen IT'S A GREAT DAY en de klant.

2.2 Het plaatsen van een bestelling bij IT'S A GREAT DAY houdt in dat de klant deze algemene voorwaarden accepteert.

2.3 Alle rechten en aanspraken die in deze Algemene Voorwaarden worden bedongen, worden tevens voor alle leveranciers en tussenpersonen bedongen.

2.4 De informatie die op de website IT'S A GREAT DAY gegeven wordt maakt tevens onderdeel uit van deze algemene voorwaarden.

2.5 Als er onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van deze voorwaarden of als zich situaties voordoen die niet in deze voorwaarden zijn geregeld, dan wordt deze situatie beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

 

3. OVEREENKOMSTEN EN AANBIEDINGEN

3.1 Alle aanbiedingen van IT'S A GREAT DAY zijn geheel vrijblijvend en kunnen ten alle tijden worden gewijzigd.

3.2. Prijzen kunnen ten allen tijden worden aangepast en zijn geldig bij de volgende bestellingen.

3.3. De prijzen die vermeld staan in deze voorwaarden zijn de juiste prijzen. Eventuele rekenfouten of typefouten elders kunnen worden gecorrigeerd op basis van de tabel met prijzen op itsagreatday.nl/meer-informatie/prijzen.

3.4. Een overeenkomst komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze is geaccepteerd door IT'S A GREAT DAY.

3.5 IT’S A GREAT DAY behoudt zicht het recht om bestellingen met producten en/of beelden met een aanstootgevend beeld, beledigende of racistische teksten en/of die anderszins in strijd zijn met de wet, openbare orde en/of de goede zeden – dit ter beoordeling van IT’S A GREAT DAY en/of haar toeleveranciers – te weigeren.

3.6. IT'S A GREAT DAY is gerechtigd om bestellingen te weigeren zonder opgave van redenen en zal dan binnen 2 dagen contact opnemen met de klant.

 

4. PRIJZEN EN BEPALINGEN

4.1 IT'S A GREAT DAY behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om prijzen met directe ingang te wijzigen.

4.2 De gemelde prijzen zijn in euro's en inclusief BTW, exclusief enveloppen en verzendkosten.

4.3 De prijzen zijn te vinden op itsagreatday.nl/meer-informatie/prijzen. De prijzen worden automatisch uitgerekend bij het plaatsen van de bestelling.

4.4 De overeenkomst tussen de klant en IT'S A GREAT DAY komt tot stand wanneer een bestelling via de site is geplaatst en deze direct is betaald via het aangesloten betaalplatform of indien er vooraf een machtiging tot een betaling met een correct bankrekeningnummer en tenaamstelling is afgegeven.

4.5. Indien de betaling in gebreke blijft, is IT'S A GREAT DAY gerechtigd om de bestelling op te schorten dan wel te annuleren.

4.6 De bestelling gaat pas naar de drukker als IT'S A GREAT DAY het volledige factuurbedrag heeft ontvangen.

4.7 Alle door IT'S A GREAT DAY gemaakte kosten teneinde alsnog betaling te verkrijgen komen voor rekening van de klant.

4.8 Indien de prijzen stijgen, heeft de klant recht op de prijs die bekend was toen de bestelling officieel geregistreerd werd bij IT'S A GREAT DAY. De klant dient de nieuwe prijs tijdens de bestelling te voldoen en kan het verschil reclameren bij IT'S A GREAT DAY; info@itsagreatday.nl waarvoor de klant binnen 2 weken een creditnota zal ontvangen.

 

5. LEVERING

5.1 Alle bestellingen worden uitbesteed aan een geselecteerde vervoerder (PostNL of DHL), de keuze hiervoor wordt gemaakt door IT'S A GREAT DAY. 

5.2. Zodra de bestelling aan het postbedrijf is overgedragen, zijn de leveringsvoorwaarden van betreffende vervoerder van toepassing.

5.3 IT'S A GREAT DAY voert de bestellingen uit op de aangegeven besteldatum, met voorbehoud van overmacht en technische storingen.

5.4 Bestellingen worden niet uitgevoerd in het weekend en officiële feestdagen zoals Kerst, Pasen, Nieuwjaarsdag, Hemelvaartsdag, Koningsdag en Pinksteren.

5.5 IT'S A GREAT DAY is niet verantwoordelijk voor eventueel geleden leed bij vertraagde levering.

5.6 De door IT'S A GREAT DAY vermelde leveringstermijnen zijn indicatief en zijn nimmer een fatale termijn. IT'S A GREAT DAY kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de levering en schade die de klant zou kunnen leiden als gevolg van het niet of niet tijdig leveren. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht om de bestelling te annuleren.

5.7 Levering geschiedt naar het adres dat bij de bestelling is opgegeven. IT'S A GREAT DAY is niet verantwoordelijk voor verkeerde of vertraagde bezorging in het algemeen en wanneer het adres is veranderd.

5.8 IT'S A GREAT DAY heeft het recht tot een meer- of minderlevering van 2%, zonder dat dit invloed heeft op de prijs.

5.9 Producten die op verschillende momenten zijn besteld en/of geproduceerd kunnen een afwijking in kleur vertonen.

 

6. OVERMACHT

6.1 IT'S A GREAT DAY is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting ten opzichte van de klant indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld van IT'S A GREAT DAY

6.2 In geval van overmacht heeft IT'S A GREAT DAY het recht om de uitvoering en levering van de bestelling op te schorten dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. Dit wordt medegedeeld zonder dat IT'S A GREAT DAY verplicht is tot enige schadevergoeding.

6.3 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan IT'S A GREAT DAY kan worden aangerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Hieronder worden ook technische problemen van de site, internet en telefoonverkeer verstaan die niet binnen 24 uur zijn op te lossen.

 

7. GEGEVENS

7.1 De klant is zelf verantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens.
IT'S A GREAT DAY is niet aansprakelijk voor de juistheid van de gegevens op het drukwerk.

 

8. EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Het eigendom van de producten gaat over op de klant wanneer aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

8.2 Het risico van de producten gaat over op de klant op het moment van aflevering.

 

9. AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1 IT'S A GREAT DAY behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

9.2 Op alle ontwerpen van IT'S A GREAT DAY rust auteursrecht. De ontwerpen van IT'S A GREAT DAY mogen op geen enkele wijze vermenigvuldigd, verspreid of openbaar gemaakt worden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van IT'S A GREAT DAY.

9.3 Drukwerk dat in opdracht van de klant wordt vervaardigd, geïllustreerd of ontworpen blijft auteursrechtelijk eigendom van IT'S A GREAT DAY en de betreffende illustrator en mag niet door de klant worden gebruikt voor andere doeleinden. IT'S A GREAT DAY behoudt het recht om het werk en/of het ontwerp voor commerciële doeleinden in te zetten en op te nemen in de collectie.

9.4 Overname en verspreiding van (gedeeltes van) teksten, afbeeldingen en/of gebruik van de handelsnaam of het logo van IT'S A GREAT DAY is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van IT'S A GREAT DAY.

9.5 Indien de klant via de applicatie eigen afbeeldingen of foto's inlaadt, is hij zelf verantwoordelijk voor de eventuele auteursrechten die op dit materiaal rusten.

 

10. KLACHTEN EN GARANTIES

10.1 Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.

10.2 De klant controleert na ontvangst de aantallen en de kwaliteit van de kaartjes. Indien de geleverde producten niet aan de vooraf gestelde verwachtingen voldoen, dient de klant dit binnen 3 dagen schriftelijk en gemotiveerd, en met duidelijke foto, aan IT'S A GREAT DAY te kennen te geven.

10.3 IT'S A GREAT DAY heeft ten allen tijde het recht om de geleverde producten te vervangen en zal dan haar uiterste best doen om de klacht z.s.m. op te lossen. Hierbij kan IT'S A GREAT DAY niet worden verplicht tot het inzetten van spoedleveringen door middel van koeriers.

10.4 Bij reeds verzonden kaartjes kan IT'S A GREAT DAY geen klachten meer in behandeling nemen.

 

11. AANSPRAKELIJKHEID

11.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of een ander communicatiemiddel tussen de klant en IT'S A GREAT DAY en derden voor zover betrekking hebbend op de relatie met IT'S A GREAT DAY, is IT'S A GREAT DAY niet aansprakelijk.

 

12. PRIVACY

12.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door IT'S A GREAT DAY gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling. De gegevens kunnen door IT'S A GREAT DAY ook gebruikt worden voor aanbiedingen, acties of andere producten en diensten van IT'S A GREAT DAY. Deze aanbiedingen zullen per mail worden gestuurd. Wanneer de klant zich voor deze mail wil afmelden, kan gebruik gemaakt worden van de afmeldingsoptie in de nieuwsbrief of door een mail te sturen naar info@itsagreatday.nl. Mailadressen zullen niet overgedragen worden aan derden t.b.v. commerciële doeleinden.

 

13. DIVERSEN

13.1 De zichttermijn voor koop op afstand zoals vermeld in artikel 7:46d lid 1-3 van het Burgerlijk Wetboek zijn niet van toepassing daar het om een op maat gemaakt specifiek product gaat.

 

14. TOEPASSELIJK RECHT

14.1 Op elke overeenkomst tussen IT'S A GREAT DAY en de klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien de klant woonplaats in het buitenland heeft.

14.2 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

14.3 Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op www.itsagreatday.nl en op te vragen bij IT'S A GREAT DAY.

14.4 Van toepassing is steeds de meest recente versie van de Algemene Voorwaarden

14.5 IT'S A GREAT DAY is te allen tijde gerechtigd deze Algemene Voorwaarden te wijzigen.

 

Versie 1 februari 2023